การให้ความยินยอม และเงื่อนขการสมัครเข้าร่วมแฟรนไชส์ ท็อปส์ เดลี่

การให้ความยินยอม และเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมแฟรนไชส์ ท็อปส์ เดลี่ ผู้สมัครได้ลงนามการสมัครร่วมแฟรนไชส์ ท็อปส์ เดลี่ ภายใต้ภายใต้ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด มินิมาร์เก็ต จำกัด (บริษัทฯ) โดยตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ และยืนยันว่าได้อ่านและทำความเข้าใจรวมถึงตกลงให้บริษัทฯ สามารถประมวลผลข้อมูลของผู้สมัครภายใต้ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมความยินยอม  ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบว่าบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. การทำการตลาดและส่งเสริมการขาย ท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ บริการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ผ่านทางช่องทางติดต่อ ของบริษัทฯ รวมถึง SMS อีเมล ไปรษณีย์ เว็บไซต์ Line Facebook และซ่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์อื่น ๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจทำการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าและข้อมูลการใช้บริการของท่านเพื่อพัฒนาการขายและการบริการแก่ท่าน 2. การออกเยี่ยมและติดต่อลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ (Site visit and call) บริษัทฯ อาจติดต่อท่าน ณ ที่อยู่ปัจจุบันของท่าน หรือผ่านทางโทรศัพท์ Line เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร และนำเสนอเกี่ยวกับบริการ […]

Some Useful Links for You to Get Started

It seems like you’re running a default WordPress website. Here are a few useful links to get you started: Migration How to use WordPress Migrator Plugin? Migrate WordPress from Siteground to Cloudways Migrate WordPress from GoDaddy to Cloudways General How do I take my website live from Cloudways? How to manage WordPress via WP-CLI on […]