ผู้สมัครได้ลงนามการสมัครร่วมแฟรนไชส์ ท็อปส์ เดลี่ ภายใต้ภายใต้ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด มินิมาร์เก็ต จำกัด (บริษัทฯ) โดยตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ

รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ และยืนยันว่าได้อ่านและทำความเข้าใจรวมถึงตกลงให้บริษัทฯ สามารถประมวลผลข้อมูลของผู้สมัครภายใต้

นโยบายความเป็นส่วนตัว และ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเดิม

ความยินยอม

ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบว่าบริษัทฯ อาจเก็บรวบรม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. การทำการตลาดและส่งเสริมการขาย ท่นจะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ บริการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ผ่านทางช่องทางติดต่อ

ของบริษัทฯ รวมถึง SMS อิ่มล ไปรษณีย์ เว็บไซต์ Line Facebook และซ่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์อื่น ๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้

บริษัทฯ อาจทำการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าและข้อมูลการใช้บริการของท่านเพื่อพัฒนาการขายและการบริการแก่ท่าน

2. การออกเยี่ยมและติดต่อลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ (Site visit and cal) บริษัทฯ อาจติดต่อท่าน ณ ที่อยู่ปัจจุบันของท่าน หรือผ่านทางโทรศัพท์

Line เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร และนำเสนอเกี่ยวกับบริการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน

3. การสำรวจความพึงพอใจ บริษัทฯ อาจทำการติดต่อและขอสัมภาษณ์ท่านเพื่อสำรวจความพึงพอใจของท่านที่มีต่อบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ

สามารถปรับปรุง พัฒนา และบริการให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของท่านได้อย่างต่อเนื่อง

4. การแบ่งปันข้อมูลแก่บริษัทในกลุ่มฯ เพื่อให้บริษัทในกลุ่มฯ สามารถติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอสินค้าหรือบริการ รวมทั้งเพื่อช่วยให้บริษัทใน

กลุ่มฯ ดังกล่าวมีความเข้าใจในความต้องการของข้าพเจ้า และสามารถปรับปรุงคุณภาพการให้บริการได้ดียิ่งขึ้น “บริษัทในกลุ่มฯ” หมายถึง

บริษัทในเครือ บริษัทย่อย และบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุม และโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทแม่ ของบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล

จำกัด ตลอดจนบริษัทในกลุ่มธุรกิจภายใต้เครือเซ็นทรัล ซึ่งบริษัทดังกล่าวอาจตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

*ข้พเจ้าเข้าใจว่าการไม่ให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ นั้น อาจส่งผลต่อการรับข้อมูลข่าวโครงการเพิ่มเติมจากบริษัทฯ ในอนาคต หรือข้าพเจ้าอาจไม่ได้รับความสะดวก หรือประโยชน์บริษัทฯ อาจติดต่อข้าพเจ้าในกรณีอื่น แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ตามสัญญาที่มีอยู่กับบริษัทฯ

*ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าข้าพเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการให้ความยินยอมได้ตลอดเวลาโดยแจ้งการเปลี่ยนแปลงผ่าน call center โทร 02-836-5887 ต่อ 804-807 หรืออีเมล์ Topsdailyfranchise@central.co.th เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลง ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 – 18:00 น.